آزمون آنلاین احیای قلبی ریوی

این آزمون تنها برای کاربران وارد شده است.


نفرات برتر آزمون آنلاین احیای قلبی ریوی
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
نفر چهارم:
نفر پنجم:
ابوالفضل درخشانی
سید احمد فهیمی
سیدحمید هاشمی
ابراهیم اصغری
سید حامد نعمتی
100%
100%
80%
75%
70%
فهرست